آموزشی, اسیلوسکوپ, علمی

بخش های مختلف اسیلوسکوپ

بخش های مختلف اسیلوسکوپ

بخش های مختلف اسیلوسکوپ

در این مقاله از سلسله مقالات ایلکوشاپ، به بخش های مختلف اسیلوسکوپ می‎پردازیم.

اسیلوسکوپ را می‎توانیم یک دستگاه مفید و چند کاربرده، برای فعالیت‎های آزمایشگاهی بدانیم. این دستگاه برای اندازه گیری و نمایش، تحلیل شکل موج و سایر پدیده های مدار الکتریکی و الکترونیکی، مورد استفاده قرار میگیرد.

بخش های مختلف اسیلوسکوپ

بخش های مختلف اسیلوسکوپ

در اصل می‎توان اسیلوسکوپ‎ها را رسام‎های بسیار سریعی دانست که سیگنال ورودی را در برابر زمان یا در برابر سیگنال، نمایش می‎دهند. قلم به کار رفته در این رسام، یک لکه نورانی بوده که به سبب برخورد یک باریکه الکترون به صفحه ای فلوئور سنت، ایجاد می‎شود. بنابراین به سبب لختی بسیار اندک باریکه الکترون، می‎توانیم این باریکه را برای دنبال کردن تغییرات آنی (ولتاژهایی که بسیار سریع تغییر می‎نمایند، و یا فرکانس‎های خیلی بالا) مورد استفاده قرار داد. به طور کلی، اسیلوسکوپ‎ها بر مبنای ولتاژ، کار می‎کنند. البته به کمک مبدل‎ها یا ترانزیستورها، می‎توان جریان الکتریکی و کمیت‎های فیزیکی و مکانیکی دیگر را به ولتاژ تبدیل نمود.

لامپ پرتو کاتدی

تفنگ الکترونی

صفحات انحراف

صفحه فلوئور سنت

مولد زمان اسیلوسکوپ ها

سیستم انحراف قائم به کار رفته در اسیلوسکوپ

سیستم انحراف افقی به کار رفته در اسیلوسکوپ

سنکرون سازی

مواد محو کننده به کار رفته در اسیلوسکوپ

کنترل وضعیت اسیلوسکوپ

کنترل کانونی اسیلوسکوپ

کنترل شدت اسیلوسکوپ

مدار کالیبره ساز

لامپ پرتو کاتدی

لامپ پرتو کاتدی را می‎توان قلب دستگاه اسیلوسکوپ دانست و مهم‎ترین بخش های مختلف اسیلوسکوپ است که تعدادی مدار برای کار کردن این لامپ، وجود دارد. بخش های مختلف لامپ پرتوکاتدی در ذیل ارائه شده است:

تفنگ الکترونی:

تفنگ‎های الکترونی را می‎توان باریکه متمرکزی از الکترون ها دانست که شتاب بسیار زیادی را کسب نموده‎اند. این باریکه الکترونی، با انرژی کافی به پرده فلوئور سنت برخورد نموده و روی آن یک لکه نورانی ایجاد می‎نماید. تفنگ الکترونی از رشته گرمکن، کاتد، شبکه آند پیش شتاب دهنده، آند شتاب دهنده و آند کانونی کننده تشکیل شده است.

الکترون‎ها به وسیله کاتدی که به صورت غیر مستقیم گرم می‎شود، قابل گسیل هستند. این گونه الکترون‎ها از روزنه کوچکی در شبکه، قابل کنترل می‎باشند. شبکه کنترل، به طور معمول یک استوانه هم محور با لامپ می‎باشد و دارای سوراخی است که در مرکز آن واقع می‎باشد. الکترون‎های گسیل شده از کاتد، از روزنه عبور کرده و سپس شتاب می‎گیرد. دلیل این مساله این است که به سبب پتانسیل مثبت زیادی که به آند پیش شتاب دهنده و شتاب دهنده اعمال می‎شود، این اتفاق می‎افتد. باریکه الکترونی به این وسیله، آند کانونی کننده را کانونی‎تر می‎کند.

صفحات انحراف

صفحات انحراف دهنده را دو دسته صفحه در نظر می‎گیریم. صفحات انحراف قائم، به صورت افقی نصب گردیده و یک میدان الکتریکی در صفحه قائم ایجاد می‎شود و صفحه y نام می‎گیرد. صفحات انحراف افقی، به صورت قائم نصب می‎گردند و انحراف افقی ایجاد می‎شود که به این انحراف افقی،صفحات x گفته می‎شود. فاصله صفحات به حد کافی زیاد بوده و باریکه می‎تواند بدون برخورد با آنها عبور نماید.

صفحه فلوئور سنت

جنس صفحه فلوئور سنت که در درون لامپ پرتو کاتدی واقع است، فسفر است. این ماده از جنس فسفر، خاصیتی دارد که انرژی جنبشی الکترون‎های برخورد کننده را جذب نموده و آن را به شکل لکه نورانی ظاهر می‎سازد. بخش‎های دیگر لامپ پرتو کاتدی شامل پوشش شیشه‎ای، پایه برقرار اتصالات می‎شود.

مولد زمان اسیلوسکوپ‎ها

اسیلوسکوپ‎ها را می‎توان بیشتر برای اندازه گیری و نمایش کمیت های وابسته به زمان در نظر گرفت. برای این کار، ضروری است که لکه نورانی لامپ روی پرده با سرعت ثابت از قسمت چپ به قسمت راست حرکت نماید. بدین سبب یک ولتاژ مثبت به صفحات انحراف افقی اعمال می‎گردد. مداری که ولتاژ مثبت را ایجاد می‎کند، مولد مبنای زمانی یا مولد رویشی، نام گذاری شده است. مولد زمان یکی از بخش های مختلف اسیلوسکوپ است.

سیستم انحراف قائم به کار ر فته در اسیلوسکوپ

به دلیل این که سیگنال‎ها برای ایجاد انحراف قابل اندازه گیری روی صفحه لامپ، به حد کافی قوی نیستند، بنابراین نیاز است که تقویت قائم انجام گیرد. در زمان اندازه گیری سیگنال‎های با ولتاژ بالا، می بایست آنها را تضعیف نمود تا در محدوده تقویت‎کننده‎های قائم واقع شوند. خروجی تقویت کننده قائم نیز به صورت انتخاب همزمان در وضعیت داخلی، به تقویت کننده همزمان اعمال می‎گردد.

سیستم انحراف افقی به کار رفته در اسیلوسکوپ

صفحات انحراف افقی با استفاده از ولتاژ رویش که مولد مبنای زمان است، تغذیه می‎شود. این سیگنال با استفاده از یک تقویت کننده اعمال شده ولی در صورتی که دامنه سیگنال‎ها به حد کافی باشند، می‎توان آنها را به صورت مستقیم اعمال نمود. زمانی که به سیستم انحراف افقی به کار رفته در اسیلوسکوپ، یک سیگنال خارجی اعمال نماییم، باز از طریق تقویت کننده افقی و کلید انتخاب رویش در وضعیت خارجی، قابل اعمال خواهد بود. در صورتی که کلید انتخاب رویش در وضعیت داخلی قرار داشته باشد، تقویت کننده افقی، سیگنال ورودی را از مولد رویش دندانه دار، دریافت می‎نماید.

سنکرون سازی

هر نوع رویشی که در اسیلوسکوپ رخ بدهد، می بایست با سیگنال مورد بررسی به صورت همزمان باشد تا یک تصویر بدون حرکت ایجاد شود. برای این کار، می بایست فرکانس سیگنال، مبنای زمان مقسوم علیه فرکانس سیگنال هدف باشد.

مواد محو کننده به کار رفته در اسیلوسکوپ

در مدت زمان رویش، ولتاژ دندانه دار به صفحات x، لکه نورانی را روی یک خط افقی از چپ به راست روی صفحه لامپ حرکت می‎دهد. در صورتی که سرعت حرکت کم باشد، یک لکه در آن دیده شده ودر صورتی که سرعت آن زیاد باشد، لکه به صورت یک خط قابل رویت خواهد بود. در سرعت بسیار زیاد، ضخامت خط کمی تولید شده و به صورت تار به نظر می‎رسد. (حتی در برخی شرایط ممکن است اصلا دیده نشود).

کنترل وضعیت اسیلوسکوپ

برای کنترل حرکت مسیر باریکه نور روی صفحه، به یک وسیله نیاز است. با این کار، شکل موج ظاهر شده روی صفحه را می‎توان به سمت بالا یا پایین یا چپ به راست، منتقل کرد. این عملکرد، با اعمال یک ولتاژ کوچک سیستم داخلی(مستقل) روی صفحات انحراف دهنده، انجام می‎شود. این ولتاژ را می توانیم با استفاده از یک پتانسیومتر تغییر دهیم.

کنترل کانونی اسیلوسکوپ

الکترود کانونی ساز، مشابه یک عدسی با فاصله کانونی تغییر می‎نماید. این تغییر با تغییر پتانسیل آند کانونی کننده، انجام می‎شود.

کنترل شدت اسیلوسکوپ

شدت باریکه با پتانسیومتر کنترل کننده، قابل تنظیم است. پتانسیومتر کنترل کننده شدت پتانسیل شبکه را نسبت به کاتد تغییر می‎دهد.

مدار کالیبره ساز

در داخل اسیلوسکوپ‎های آزمایشگاهی، به طور معمول یک ولتاژ پایدار داخلی تولید شده که دامنه مشخصی در آن وجود دارد. این ولتاژ برای کالیبره سازی به کار رفته و به طور معمول، به صورت یک موج پالسی یا مربعی است. مدار کالیبره ساز یکی از بخش های مختلف اسیلوسکوپ است.

بیشتر بخوانید

اسیلوسکوپ و انواع آن

چگونگی استفاده از اسیلوسکوپ

پراب اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ دیجیتال

اسیلوسکوپ آنالوگ

اسیلوسکوپ دستی

 

دیدگاهتان را بنویسید