آموزشی, اسیلوسکوپ, علمی

ساخت اسیلوسکوپ ساده و کوچک با آردوینو

ساخت اسیلوسکوپ ساده

چگونه اسیلوسکوپ کوچک خود را در خانه بسازیم؟ با استفاده از چند تجهیز و قطعات ساده، این کار  آسان است! پس بیایید شروع کنیم:

قطعات مورد نیاز

برای ساخت یک اسیلوسکوپ ساده، به تجهیزات زیر نیاز خواهد بود:

 

بورد آردوینو نانو R3

آردوینو نانو R3

 

 

 ماژول نمایشگر OLED سایز “0.96 با رزولوشن 64×128

نمایشگر 64x128

 

پوش باتون 4 پایه کوچک

پوش باتون چهارپایه کوچک

 

خازن 100 نانوفاراد (104)

خازن 100 نانو

 

مقاومت های: 100Ω، 12K، 120K، 510K

مقاومت ها

 

دیود فست سوئیچ 1N4148

1N4148

ویدئوی ساخت اسیلوسکوپ کوچک

برای آموزش کاملتر در ساخت اسیلوسکوپ ساده، می‌توانید این ویدئو را مشاهده فرمایید.

کاربرد اسیلوسکوپ چیست؟

همانطور که میدانید، با کمک اسیلوسکوپ (با نام قدیمی اسیلوگراف) می‌توان تغییر یک سیگنال الکتریکی را در طول زمان را مشاهده کرد. سپس شکل موج را می توان برای خواصی مانند دامنه، فرکانس، زمان افزایش، فاصله زمانی، اعوجاج و موارد دیگر تجزیه و تحلیل کرد. ابزارهای دیجیتال مدرن می‌توانند این ویژگی ها را مستقیماً محاسبه و نمایش دهند. پیش‌تر، محاسبه این مقادیر مستلزم اندازه‌گیری دستی شکل موج در برابر مقیاس‌های تعبیه‌شده در صفحه دستگاه بود.

حال با استفاده از تجهیزات فوق و شماتیک زیر، ساخت اسیلوسکوپ ساده خود را انجام می دهیم.

شماتیک پروژه

ابتدا فیلم کارکرد پروژه اسیلوسکوپ ساده را مشاهده فرمایید.

توجه: اطمینان حاصل کنید که تمام اتصالات در مدار شما دقیقاً مشابه شکل شماتیک باشد.

شماتیک اسیلوسکوپ 1
شماتیک اسیلوسکوپ 2
ساخت اسیلوسکوپ ساده

کدنویسی C یا ++C برای پروژه اسیلوسکوپ ساده

				
					
 
#include 
#include 
#include 
#include <avr/pgmspace.h>        // PROGMEM
#include 

#define SCREEN_WIDTH 128        // OLED display width
#define SCREEN_HEIGHT 64        // OLED display height
#define REC_LENGTH 200         // 

// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET   -1   // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

//
const char vRangeName[10][5] PROGMEM = {"A50V", "A 5V", " 50V", " 20V", " 10V", " 5V", " 2V", " 1V", "0.5V", "0.2V"}; // \0
const char * const vstring_table[] PROGMEM = {vRangeName[0], vRangeName[1], vRangeName[2], vRangeName[3], vRangeName[4], vRangeName[5], vRangeName[6], vRangeName[7], vRangeName[8], vRangeName[9]};
const char hRangeName[8][6] PROGMEM = {" 50ms", " 20ms", " 10ms", " 5ms", " 2ms", " 1ms", "500us", "200us"};     // (48
const char * const hstring_table[] PROGMEM = {hRangeName[0], hRangeName[1], hRangeName[2], hRangeName[3], hRangeName[4], hRangeName[5], hRangeName[6], hRangeName[7]};

int waveBuff[REC_LENGTH];   // (RAM)
char chrBuff[10];       // 
String hScale = "xxxAs";
String vScale = "xxxx";

float lsb5V = 0.0055549;    // 5V0.005371 V/1LSB
float lsb50V = 0.051513;    // 50V 0.05371

volatile int vRange;      //  0:A50V, 1:A 5V, 2:50V, 3:20V, 4:10V, 5:5V, 6:2V, 7:1V, 8:0.5V
volatile int hRange;      // 0:50m, 1:20m, 2:10m, 3:5m, 4;2m, 5:1m, 6:500u, 7;200u
volatile int trigD;      // 0:1:
volatile int scopeP;      // 0:, 1:, 2:
volatile boolean hold = false; // 
volatile boolean paraChanged = false; // true
volatile int saveTimer;    // EEPROM
int timeExec;         // (ms)

int dataMin;          // (min:0)
int dataMax;          // (max:1023)
int dataAve;          // 10 max:10230)
int rangeMax;         // 
int rangeMin;         // 
int rangeMaxDisp;       // max100
int rangeMinDisp;       // min
int trigP;           // 
boolean trigSync;       // 
int att10x;          // 1

void setup() {
 pinMode(2, INPUT_PULLUP);  // (int0
 pinMode(8, INPUT_PULLUP);  // Select
 pinMode(9, INPUT_PULLUP);  // Up
 pinMode(10, INPUT_PULLUP);  // Down
 pinMode(11, INPUT_PULLUP);  // Hold 
 pinMode(12, INPUT);     // 1/10
 pinMode(13, OUTPUT);     // 

 //   Serial.begin(115200);    // RAM
 if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x64
  //    Serial.println(F("SSD1306 failed"));
  for (;;);                // Don't proceed, loop forever
 }
 loadEEPROM();               // EEPROM
 analogReference(INTERNAL);        // ADC1.1Vvref)
 attachInterrupt(0, pin2IRQ, FALLING);   // 
 startScreen();              // 
}

void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);
 setConditions();             // RAM40
 readWave();                // (1.6ms )
 digitalWrite(13, LOW);          //
 dataAnalize();              // (0.4-0.7ms)
 writeCommonImage();            // (4.6ms)
 plotData();                // (5.4ms+)
 dispInf();                // (6.2ms)
 display.display();            // (37ms)
 saveEEPROM();               // EEPROM
 while (hold == true) {          // Hold
  dispHold();
  delay(10);
 }
}

void setConditions() {  // 
 // PROGMEM
 strcpy_P(chrBuff, (char*)pgm_read_word(&(hstring_table[hRange]))); // 
 hScale = chrBuff;                          // hScale

 // 
 strcpy_P(chrBuff, (char*)pgm_read_word(&(vstring_table[vRange]))); // 
 vScale = chrBuff;                          // vScale

 switch (vRange) {       // 
  case 0: {          // Auto50V
    //    rangeMax = 1023;
    //    rangeMin = 0;
    att10x = 1;       // 
    break;
   }
  case 1: {          // Auto 5V
    //    rangeMax = 1023;
    //    rangeMin = 0;
    att10x = 0;       // 
    break;
   }
  case 2: {          // 50V
    rangeMax = 50 / lsb50V; // 
    rangeMaxDisp = 5000;   // 100
    rangeMin = 0;
    rangeMinDisp = 0;
    att10x = 1;       // 
    break;
   }
  case 3: {          // 20V
    rangeMax = 20 / lsb50V; // 
    rangeMaxDisp = 2000;
    rangeMin = 0;
    rangeMinDisp = 0;
    att10x = 1;       // 
    break;
   }
  case 4: {          // 10V
    rangeMax = 10 / lsb50V; // 
    rangeMaxDisp = 1000;
    rangeMin = 0;
    rangeMinDisp = 0;
    att10x = 1;       // 
    break;
   }
  case 5: {          // 5V
    rangeMax = 5 / lsb5V;  // 
    rangeMaxDisp = 500;
    rangeMin = 0;
    rangeMinDisp = 0;
    att10x = 0;       // 
    break;
   }
  case 6: {          // 2V
    rangeMax = 2 / lsb5V;  // 
    rangeMaxDisp = 200;
    rangeMin = 0;
    rangeMinDisp = 0;
    att10x = 0;       // 
    break;
   }
  case 7: {          // 1V
    rangeMax = 1 / lsb5V;  // 
    rangeMaxDisp = 100;
    rangeMin = 0;
    rangeMinDisp = 0;
    att10x = 0;       // 
    break;
   }
  case 8: {          // 0.5V
    rangeMax = 0.5 / lsb5V; // 
    rangeMaxDisp = 50;
    rangeMin = 0;
    rangeMinDisp = 0;
    att10x = 0;       // 
    break;
   }
  case 9: {          // 0.5V
    rangeMax = 0.2 / lsb5V; // 
    rangeMaxDisp = 20;
    rangeMin = 0;
    rangeMinDisp = 0;
    att10x = 0;       // 
    break;
   }
 }
}

void writeCommonImage() {   // 
 display.clearDisplay();          // (0.4ms)
 display.setTextColor(WHITE);       // 
 display.setCursor(86, 0);         // Start at top-left corner
 display.println(F("av  V"));      // 1
 display.drawFastVLine(26, 9, 55, WHITE); // 
 display.drawFastVLine(127, 9, 55, WHITE); // 

 display.drawFastHLine(24, 9, 7, WHITE);  // Max
 display.drawFastHLine(24, 36, 2, WHITE); //
 display.drawFastHLine(24, 63, 7, WHITE); //

 display.drawFastHLine(51, 9, 3, WHITE);  // Max
 display.drawFastHLine(51, 63, 3, WHITE); //

 display.drawFastHLine(76, 9, 3, WHITE);  // Max
 display.drawFastHLine(76, 63, 3, WHITE); //

 display.drawFastHLine(101, 9, 3, WHITE); // Max
 display.drawFastHLine(101, 63, 3, WHITE); //

 display.drawFastHLine(123, 9, 5, WHITE); // Max
 display.drawFastHLine(123, 63, 5, WHITE); // 

 for (int x = 26; x <= 128; x += 5) {
  display.drawFastHLine(x, 36, 2, WHITE); // ()
 }
 for (int x = (127 - 25); x > 30; x -= 25) {
  for (int y = 10; y < 63; y += 5) {
   display.drawFastVLine(x, y, 2, WHITE); // 3
  }
 }
}

void readWave() {              // 
 if (att10x == 1) {             // 1/10
  pinMode(12, OUTPUT);           // 
  digitalWrite(12, LOW);          // LOW
 } else {                  // 
  pinMode(12, INPUT);           // Hi-z
 }

 switch (hRange) {             // 

  case 0: {                // 50ms
    timeExec = 400 + 50;         // (ms) EEPROM
    ADCSRA = ADCSRA & 0xf8;       // 3
    ADCSRA = ADCSRA | 0x07;       // 128 (arduino
    for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) {   // 200
     waveBuff[i] = analogRead(0);    // 112s
     delayMicroseconds(1888);      // 
    }
    break;
   }

  case 1: {                // 20ms
    timeExec = 160 + 50;         // (ms) EEPROM
    ADCSRA = ADCSRA & 0xf8;       // 3
    ADCSRA = ADCSRA | 0x07;       // 128 (arduino
    for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) {   // 200
     waveBuff[i] = analogRead(0);    // 112s
     delayMicroseconds(688);      // 
    }
    break;
   }

  case 2: {                // 10 ms
    timeExec = 80 + 50;         // (ms) EEPROM
    ADCSRA = ADCSRA & 0xf8;       // 3
    ADCSRA = ADCSRA | 0x07;       // 128 (arduino
    for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) {   // 200
     waveBuff[i] = analogRead(0);    // 112s
     delayMicroseconds(288);      // 
    }
    break;
   }

  case 3: {                // 5 ms
    timeExec = 40 + 50;         // (ms) EEPROM
    ADCSRA = ADCSRA & 0xf8;       // 3
    ADCSRA = ADCSRA | 0x07;       // 128 (arduino
    for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) {   // 200
     waveBuff[i] = analogRead(0);    // 112s
     delayMicroseconds(88);       // 
    }
    break;
   }

  case 4: {                // 2 ms
    timeExec = 16 + 50;         // (ms) EEPROM
    ADCSRA = ADCSRA & 0xf8;       // 3
    ADCSRA = ADCSRA | 0x06;       // 64 (0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
    for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) {   // 200
     waveBuff[i] = analogRead(0);    // 56s
     delayMicroseconds(24);       // 
    }
    break;
   }

  case 5: {                // 1 ms
    timeExec = 8 + 50;          // (ms) EEPROM
    ADCSRA = ADCSRA & 0xf8;       // 3
    ADCSRA = ADCSRA | 0x05;       // 16 (0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
    for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) {   // 200
     waveBuff[i] = analogRead(0);    // 28s
     delayMicroseconds(12);       // 
    }
    break;
   }

  case 6: {                // 500us
    timeExec = 4 + 50;          // (ms) EEPROM
    ADCSRA = ADCSRA & 0xf8;       // 3
    ADCSRA = ADCSRA | 0x04;       // 16(0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
    for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) {   // 200
     waveBuff[i] = analogRead(0);    // 16s
     delayMicroseconds(4);       // 
     // 1.875snop 110.0625s @16MHz)
     asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
     asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
    }
    break;
   }

  case 7: {                // 200us
    timeExec = 2 + 50;          // (ms) EEPROM
    ADCSRA = ADCSRA & 0xf8;       // 3
    ADCSRA = ADCSRA | 0x02;       // :4(0x1=2, 0x2=4, 0x3=8, 0x4=16, 0x5=32, 0x6=64, 0x7=128)
    for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) {
     waveBuff[i] = analogRead(0);    // 6s
     // 1.875snop 110.0625s @16MHz)
     asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
     asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
     asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop");
    }
    break;
   }
 }
}

void dataAnalize() {          // 
 int d;
 long sum = 0;

 // 
 dataMin = 1023;             // 
 dataMax = 0;              // 
 for (int i = 0; i < REC_LENGTH; i++) { // 
  d = waveBuff[i];
  sum = sum + d;
  if (d < dataMin) {          // 
   dataMin = d;
  }
  if (d > dataMax) {          // 
   dataMax = d;
  }
 }

 // 
 dataAve = (sum + 10) / 20;        // 10

 // max,min
 if (vRange <= 1) {            // Auto1
  rangeMin = dataMin - 20;        // -20
  rangeMin = (rangeMin / 10) * 10;    // 10
  if (rangeMin < 0) {
   rangeMin = 0;            // 0
  }
  rangeMax = dataMax + 20;        // +20
  rangeMax = ((rangeMax / 10) + 1) * 10; // 10
  if (rangeMax > 1020) {
   rangeMax = 1023;           // 10201023
  }

  if (att10x == 1) {              // 
   rangeMaxDisp = 100 * (rangeMax * lsb50V);  // ADC
   rangeMinDisp = 100 * (rangeMin * lsb50V);  // 
  } else {                   // 
   rangeMaxDisp = 100 * (rangeMax * lsb5V);
   rangeMinDisp = 100 * (rangeMin * lsb5V);
  }
 } else {                  // 
  // 
 }

 // 
 for (trigP = ((REC_LENGTH / 2) - 51); trigP < ((REC_LENGTH / 2) + 50); trigP++) { // 
  if (trigD == 0) {            // 0
   if ((waveBuff[trigP - 1] < (dataMax + dataMin) / 2) && (waveBuff[trigP] >= (dataMax + dataMin) / 2)) {
    break;               // 
   }
  } else {                // 0
   if ((waveBuff[trigP - 1] > (dataMax + dataMin) / 2) && (waveBuff[trigP] <= (dataMax + dataMin) / 2)) {
    break;
   }                  // 
  }
 }
 trigSync = true;
 if (trigP >= ((REC_LENGTH / 2) + 50)) { // 
  trigP = (REC_LENGTH / 2);
  trigSync = false;           // Unsync
 }
}

void startScreen() {         // 
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);      // 2
 display.setTextColor(WHITE);    //
 display.setCursor(10, 25);     //
 display.println(F("PM.GOHARIAN"));  // 
 display.setCursor(10, 45);     //
 display.println(F("Pen oscope"));
 display.display();         // 
 delay(5000);
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);      // 
}

void dispHold() {              // Hold
 display.fillRect(32, 12, 24, 8, BLACK);  // 4
 display.setCursor(32, 12);
 display.print(F("Hold"));         // Hold 
 display.display();             //
}

void dispInf() {               // 
 float voltage;
 // 
 display.setCursor(2, 0);          // 
 display.print(vScale);           // 
 if (scopeP == 0) {             // 
  display.drawFastHLine(0, 7, 27, WHITE); // 
  display.drawFastVLine(0, 5, 2, WHITE);
  display.drawFastVLine(26, 5, 2, WHITE);
 }

 // 
 display.setCursor(34, 0);         //
 display.print(hScale);           // (time/div)
 if (scopeP == 1) {             // 
  display.drawFastHLine(32, 7, 33, WHITE); // 
  display.drawFastVLine(32, 5, 2, WHITE);
  display.drawFastVLine(64, 5, 2, WHITE);
 }

 // 
 display.setCursor(75, 0);         // 
 if (trigD == 0) {
  display.print(char(0x18));        // 
 } else {
  display.print(char(0x19));        //        
 }
 if (scopeP == 2) {   // 
  display.drawFastHLine(71, 7, 13, WHITE); // 
  display.drawFastVLine(71, 5, 2, WHITE);
  display.drawFastVLine(83, 5, 2, WHITE);
 }

 // 
 if (att10x == 1) {             // 10
  voltage = dataAve * lsb50V / 10.0;    // 50V
 } else {
  voltage = dataAve * lsb5V / 10.0;    // 5V
 }
 dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff);      // x.xx 
 display.setCursor(98, 0);         // 
 display.print(chrBuff);          // 
 // display.print(saveTimer);         // 

 // 
 voltage = rangeMaxDisp / 100.0;      // Max
 if (vRange == 1 || vRange > 4) {      // 5VAuto5V
  dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff);     // *.** 
 } else {                  //
  dtostrf(voltage, 4, 1, chrBuff);     // **.* 
 }
 display.setCursor(0, 9);
 display.print(chrBuff);          // Max

 voltage = (rangeMaxDisp + rangeMinDisp) / 200.0; // 
 if (vRange == 1 || vRange > 4) {      // 5VAuto5V
  dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff);     // 2
 } else {                  //
  dtostrf(voltage, 4, 1, chrBuff);     // 1
 }
 display.setCursor(0, 33);
 display.print(chrBuff);          // 

 voltage = rangeMinDisp / 100.0;      // Min
 if (vRange == 1 || vRange > 4) {      // 5VAuto5V
  dtostrf(voltage, 4, 2, chrBuff);     // 2
 } else {
  dtostrf(voltage, 4, 1, chrBuff);     // 1
 }
 display.setCursor(0, 57);
 display.print(chrBuff);          // Min

 // 
 if (trigSync == false) {          // 
  display.setCursor(60, 55);        // 
  display.print(F("Unsync"));       // Unsync 
 }
}

void plotData() {          // 
 long y1, y2;
 for (int x = 0; x <= 98; x++) {
  y1 = map(waveBuff[x + trigP - 50], rangeMin, rangeMax, 63, 9); // 
  y1 = constrain(y1, 9, 63);                   // 
  y2 = map(waveBuff[x + trigP - 49], rangeMin, rangeMax, 63, 9); //
  y2 = constrain(y2, 9, 63);                   //
  display.drawLine(x + 27, y1, x + 28, y2, WHITE);        // 
 }
}

void saveEEPROM() {          // EEPROM
 if (paraChanged == true) {      // 
  saveTimer = saveTimer - timeExec; // 
  if (saveTimer < 0) {        // 
   paraChanged = false;       // 
   EEPROM.write(0, vRange);    // 
   EEPROM.write(1, hRange);
   EEPROM.write(2, trigD);
   EEPROM.write(3, scopeP);
  }
 }
}

void loadEEPROM() {        // EEPROM
 int x;
 x = EEPROM.read(0);       // vRange
 if ((x < 0) || (x > 9)) {    // 0-9
  x = 3;             // 
 }
 vRange = x;

 x = EEPROM.read(1);       // hRange
 if ((x < 0) || (x > 7)) {    // 0-9
  x = 3;             // 
 }
 hRange = x;
 x = EEPROM.read(2);       // trigD
 if ((x < 0) || (x > 1)) {    // 0-9
  x = 1;             // 
 }
 trigD = x;
 x = EEPROM.read(3);       // scopeP
 if ((x < 0) || (x > 2)) {    // 0-9
  x = 1;             // 
 }
 scopeP = x;
}

void pin2IRQ() {          // Pin2(int0)
 //pin8,9,10,11Pin2
 //

 int x;              // 
 x = PINB;            // B

 if ( (x & 0x07) != 0x07) {    // 3High
  saveTimer = 5000;       // EEPROM(ms
  paraChanged = true;      // ON
 }

 if ((x & 0x01) == 0) {
  scopeP++;
  if (scopeP > 2) {
   scopeP = 0;
  }
 }

 if ((x & 0x02) == 0) {      // UP
  if (scopeP == 0) {       // 
   vRange++;
   if (vRange > 9) {
    vRange = 9;
   }
  }
  if (scopeP == 1) {       // 
   hRange++;
   if (hRange > 7) {
    hRange = 7;
   }
  }
  if (scopeP == 2) {       // 
   trigD = 0;          // 
  }
 }

 if ((x & 0x04) == 0) {      // DOWN
  if (scopeP == 0) {       // 
   vRange--;
   if (vRange < 0) {
    vRange = 0;
   }
  }
  if (scopeP == 1) {       // 
   hRange--;
   if (hRange < 0) {
    hRange = 0;
   }
  }
  if (scopeP == 2) {       // 
   trigD = 1;          // 
  }
 }

 if ((x & 0x08) == 0) {      // HOLD
  hold = ! hold;         // 
 }
}
				
			
چگونه اسیلوسکوپ بسازیم 4

سوال مهم

سوال:

نتایج اندازه‌گیری توسط اسیلوسکوپ سادۀ من، چقدر قابل اطمینان است؟

پاسخ:

ما به نتایج قابل اعتماد نیاز داریم، یعنی باید عدم قطعیت اندازه‌گیری اسیلوسکوپ در محدودۀ مجاز استاندارد باشد، اما متاسفانه با توجه به اجزای مدار اسیلوسکوپ سادۀ شما و دریفت‌هایی که در طول زمان ممکن است رخ دهد، این نتایج چندان قابل اتکا نخواهند بود.

از طرفی، می‌دانیم که عدم قطعیت اندازه‌گیری به عوامل مختلف از جمله Accuracy تجهیزات بستگی دارد که توسط سازنده، تعیین و اعلام می‌شود. (برای مشاهدۀ همه فاکتورهای عدم قطعیت، به مدرک ILAC G24 / OIML D10 مراجعه کنید)

راهکار حل این مشکل، استفاده از اسیلوسکوپ‌هایی است که Accuracy آنها توسط سازنده، تعیین و اعلام شده باشد.

نکته:

کالیبراسیون هرگونه وسیله اندازه‌‎گیری طی تواترهای مشخص، شما را به نتایج قطعی نزدیک‌تر می‌کند.

شما می‌توانید در خرید اسیلوسکوپ، محصولات ما را در نظر بگیرید که accuracy مناسب، کیفیت عالی، قیمت مناسب و پشتیبانی و گارانتی ما را به همراه دارد.

کارشناسان ایلکو

شما می توانید در با کارشناسان ما در رابطه با خرید اسیلوسکوپ مناسب مشورت کنید

پس در تصمیم گیری و انتخاب مدل مناسب زمان را از دست ندهید

09103206800

دیدگاهتان را بنویسید